โรงเรียนวัดประดิษฐาราม (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
86
จำนวน(คน) 1 6 2 1 2 74
ร้อยละ 1.16 % 6.98 % 2.33 % 1.16 % 2.33 % 86.05 %
ระดับประถมศึกษา
227
จำนวน(คน) 17 6 26 5 0 173
ร้อยละ 7.49 % 2.64 % 11.45 % 2.20 % 0.00 % 76.21 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
83
จำนวน(คน) 5 0 11 0 0 67
ร้อยละ 6.02 % 0.00 % 13.25 % 0.00 % 0.00 % 80.72 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 396 คน
จำนวน(คน) 23 12 39 6 2 314
ร้อยละ 5.81 % 3.03 % 9.85 % 1.52 % 0.51 % 79.29 %

313 : 18 , 12 , 28 , 6 , 2 , 247...5.75 , 3.83 , 8.95 , 1.92 , 0.64 , 78.91 = 66 : 21.09
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 396 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 82 คน คิดเป็นร้อยละ 20.71%

Powered By www.thaieducation.net