โรงเรียนวัดประดิษฐาราม (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
86
จำนวน(คน) 3 6 4 1 1 71
ร้อยละ 3.49 % 6.98 % 4.65 % 1.16 % 1.16 % 82.56 %
ระดับประถมศึกษา
227
จำนวน(คน) 16 5 23 6 0 177
ร้อยละ 7.05 % 2.20 % 10.13 % 2.64 % 0.00 % 77.97 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
83
จำนวน(คน) 5 0 10 0 0 68
ร้อยละ 6.02 % 0.00 % 12.05 % 0.00 % 0.00 % 81.93 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 396 คน
จำนวน(คน) 24 11 37 7 1 316
ร้อยละ 6.06 % 2.78 % 9.34 % 1.77 % 0.25 % 79.80 %

313 : 19 , 11 , 27 , 7 , 1 , 248...6.07 , 3.51 , 8.63 , 2.24 , 0.32 , 79.23 = 65 : 20.77
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 396 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 80 คน คิดเป็นร้อยละ 20.20%

Powered By www.thaieducation.net