โรงเรียนวัดวิสุทธิวงศ์ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
13
จำนวน(คน) 2 2 1 3 3 2
ร้อยละ 15.38 % 15.38 % 7.69 % 23.08 % 23.08 % 15.38 %
ระดับประถมศึกษา
33
จำนวน(คน) 2 2 4 4 5 16
ร้อยละ 6.06 % 6.06 % 12.12 % 12.12 % 15.15 % 48.48 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 46 คน
จำนวน(คน) 4 4 5 7 8 18
ร้อยละ 8.70 % 8.70 % 10.87 % 15.22 % 17.39 % 39.13 %

46 : 4 , 4 , 5 , 7 , 8 , 18...8.70 , 8.70 , 10.87 , 15.22 , 17.39 , 39.13 = 28 : 60.87
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 46 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 60.87%

Powered By www.thaieducation.net