โรงเรียนวัดวิสุทธิวงศ์ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 2 2 1 4 3 3
ร้อยละ 13.33 % 13.33 % 6.67 % 26.67 % 20.00 % 20.00 %
ระดับประถมศึกษา
34
จำนวน(คน) 2 2 2 5 5 18
ร้อยละ 5.88 % 5.88 % 5.88 % 14.71 % 14.71 % 52.94 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 49 คน
จำนวน(คน) 4 4 3 9 8 21
ร้อยละ 8.16 % 8.16 % 6.12 % 18.37 % 16.33 % 42.86 %

49 : 4 , 4 , 3 , 9 , 8 , 21...8.16 , 8.16 , 6.12 , 18.37 , 16.33 , 42.86 = 28 : 57.14
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 49 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 57.14%

Powered By www.thaieducation.net