โรงเรียนบ้านบางรูป (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
70
จำนวน(คน) 6 12 5 18 17 12
ร้อยละ 8.57 % 17.14 % 7.14 % 25.71 % 24.29 % 17.14 %
ระดับประถมศึกษา
126
จำนวน(คน) 8 7 7 7 4 93
ร้อยละ 6.35 % 5.56 % 5.56 % 5.56 % 3.17 % 73.81 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 196 คน
จำนวน(คน) 14 19 12 25 21 105
ร้อยละ 7.14 % 9.69 % 6.12 % 12.76 % 10.71 % 53.57 %

196 : 14 , 19 , 12 , 25 , 21 , 105...7.14 , 9.69 , 6.12 , 12.76 , 10.71 , 53.57 = 91 : 46.43
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 196 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 91 คน คิดเป็นร้อยละ 46.43%

Powered By www.thaieducation.net