โรงเรียนบ้านบางรูป (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
68
จำนวน(คน) 10 8 4 18 11 17
ร้อยละ 14.71 % 11.76 % 5.88 % 26.47 % 16.18 % 25.00 %
ระดับประถมศึกษา
129
จำนวน(คน) 7 12 15 19 19 57
ร้อยละ 5.43 % 9.30 % 11.63 % 14.73 % 14.73 % 44.19 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 197 คน
จำนวน(คน) 17 20 19 37 30 74
ร้อยละ 8.63 % 10.15 % 9.64 % 18.78 % 15.23 % 37.56 %

197 : 17 , 20 , 19 , 37 , 30 , 74...8.63 , 10.15 , 9.64 , 18.78 , 15.23 , 37.56 = 123 : 62.44
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 197 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 123 คน คิดเป็นร้อยละ 62.44%

Powered By www.thaieducation.net