โรงเรียนบ้านบางรูป (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
69
จำนวน(คน) 15 16 0 0 0 38
ร้อยละ 21.74 % 23.19 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 55.07 %
ระดับประถมศึกษา
111
จำนวน(คน) 15 16 1 1 0 78
ร้อยละ 13.51 % 14.41 % 0.90 % 0.90 % 0.00 % 70.27 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 180 คน
จำนวน(คน) 30 32 1 1 0 116
ร้อยละ 16.67 % 17.78 % 0.56 % 0.56 % 0.00 % 64.44 %

180 : 30 , 32 , 1 , 1 , 0 , 116...16.67 , 17.78 , 0.56 , 0.56 , 0.00 , 64.44 = 64 : 35.56
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 180 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 64 คน คิดเป็นร้อยละ 35.56%

Powered By www.thaieducation.net