โรงเรียนบ้านบางรูป (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
69
จำนวน(คน) 15 16 0 0 0 38
ร้อยละ 21.74 % 23.19 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 55.07 %
ระดับประถมศึกษา
111
จำนวน(คน) 16 20 0 0 0 75
ร้อยละ 14.41 % 18.02 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 67.57 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 180 คน
จำนวน(คน) 31 36 0 0 0 113
ร้อยละ 17.22 % 20.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 62.78 %

180 : 31 , 36 , 0 , 0 , 0 , 113...17.22 , 20.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 62.78 = 67 : 37.22
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 180 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 67 คน คิดเป็นร้อยละ 37.22%

Powered By www.thaieducation.net