โรงเรียนบ้านบางรูป (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
71
จำนวน(คน) 16 20 0 0 0 35
ร้อยละ 22.54 % 28.17 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 49.30 %
ระดับประถมศึกษา
119
จำนวน(คน) 21 26 6 0 0 66
ร้อยละ 17.65 % 21.85 % 5.04 % 0.00 % 0.00 % 55.46 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 190 คน
จำนวน(คน) 37 46 6 0 0 101
ร้อยละ 19.47 % 24.21 % 3.16 % 0.00 % 0.00 % 53.16 %

190 : 37 , 46 , 6 , 0 , 0 , 101...19.47 , 24.21 , 3.16 , 0.00 , 0.00 , 53.16 = 89 : 46.84
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 190 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 89 คน คิดเป็นร้อยละ 46.84%

Powered By www.thaieducation.net