โรงเรียนบ้านก่องาม (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 3 0 8 0 0 21
ร้อยละ 9.38 % 0.00 % 25.00 % 0.00 % 0.00 % 65.63 %
ระดับประถมศึกษา
62
จำนวน(คน) 1 1 14 0 1 45
ร้อยละ 1.61 % 1.61 % 22.58 % 0.00 % 1.61 % 72.58 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 94 คน
จำนวน(คน) 4 1 22 0 1 66
ร้อยละ 4.26 % 1.06 % 23.40 % 0.00 % 1.06 % 70.21 %

94 : 4 , 1 , 22 , 0 , 1 , 66...4.26 , 1.06 , 23.40 , 0.00 , 1.06 , 70.21 = 28 : 29.79
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 94 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 29.79%

Powered By www.thaieducation.net