โรงเรียนบ้านก่องาม (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 4 1 0 0 0 28
ร้อยละ 12.12 % 3.03 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 84.85 %
ระดับประถมศึกษา
63
จำนวน(คน) 4 4 8 0 0 47
ร้อยละ 6.35 % 6.35 % 12.70 % 0.00 % 0.00 % 74.60 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 96 คน
จำนวน(คน) 8 5 8 0 0 75
ร้อยละ 8.33 % 5.21 % 8.33 % 0.00 % 0.00 % 78.13 %

96 : 8 , 5 , 8 , 0 , 0 , 75...8.33 , 5.21 , 8.33 , 0.00 , 0.00 , 78.13 = 21 : 21.88
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 96 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 21.88%

Powered By www.thaieducation.net