โรงเรียนบ้านก่องาม (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 2 0 1 0 0 28
ร้อยละ 6.45 % 0.00 % 3.23 % 0.00 % 0.00 % 90.32 %
ระดับประถมศึกษา
60
จำนวน(คน) 5 8 8 0 0 39
ร้อยละ 8.33 % 13.33 % 13.33 % 0.00 % 0.00 % 65.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 91 คน
จำนวน(คน) 7 8 9 0 0 67
ร้อยละ 7.69 % 8.79 % 9.89 % 0.00 % 0.00 % 73.63 %

91 : 7 , 8 , 9 , 0 , 0 , 67...7.69 , 8.79 , 9.89 , 0.00 , 0.00 , 73.63 = 24 : 26.37
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 91 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 26.37%

Powered By www.thaieducation.net