โรงเรียนบ้านก่องาม (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 2 0 0 0 0 30
ร้อยละ 6.25 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 93.75 %
ระดับประถมศึกษา
57
จำนวน(คน) 3 1 0 0 13 40
ร้อยละ 5.26 % 1.75 % 0.00 % 0.00 % 22.81 % 70.18 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 89 คน
จำนวน(คน) 5 1 0 0 13 70
ร้อยละ 5.62 % 1.12 % 0.00 % 0.00 % 14.61 % 78.65 %

89 : 5 , 1 , 0 , 0 , 13 , 70...5.62 , 1.12 , 0.00 , 0.00 , 14.61 , 78.65 = 19 : 21.35
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 89 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 21.35%

Powered By www.thaieducation.net