โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 5 4 0 1 0 22
ร้อยละ 15.63 % 12.50 % 0.00 % 3.13 % 0.00 % 68.75 %
ระดับประถมศึกษา
143
จำนวน(คน) 9 8 14 8 6 98
ร้อยละ 6.29 % 5.59 % 9.79 % 5.59 % 4.20 % 68.53 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
55
จำนวน(คน) 6 5 10 3 8 23
ร้อยละ 10.91 % 9.09 % 18.18 % 5.45 % 14.55 % 41.82 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 230 คน
จำนวน(คน) 20 17 24 12 14 143
ร้อยละ 8.70 % 7.39 % 10.43 % 5.22 % 6.09 % 62.17 %

175 : 14 , 12 , 14 , 9 , 6 , 120...8.00 , 6.86 , 8.00 , 5.14 , 3.43 , 68.57 = 55 : 31.43
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 230 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 87 คน คิดเป็นร้อยละ 37.83%

Powered By www.thaieducation.net