โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 7 7 1 1 0 16
ร้อยละ 21.88 % 21.88 % 3.13 % 3.13 % 0.00 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
143
จำนวน(คน) 11 8 14 12 8 90
ร้อยละ 7.69 % 5.59 % 9.79 % 8.39 % 5.59 % 62.94 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
55
จำนวน(คน) 6 7 10 7 5 20
ร้อยละ 10.91 % 12.73 % 18.18 % 12.73 % 9.09 % 36.36 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 230 คน
จำนวน(คน) 24 22 25 20 13 126
ร้อยละ 10.43 % 9.57 % 10.87 % 8.70 % 5.65 % 54.78 %

175 : 18 , 15 , 15 , 13 , 8 , 106...10.29 , 8.57 , 8.57 , 7.43 , 4.57 , 60.57 = 69 : 39.43
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 230 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 104 คน คิดเป็นร้อยละ 45.22%

Powered By www.thaieducation.net