โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 8 4 10 2 2 11
ร้อยละ 21.62 % 10.81 % 27.03 % 5.41 % 5.41 % 29.73 %
ระดับประถมศึกษา
131
จำนวน(คน) 23 19 19 25 18 27
ร้อยละ 17.56 % 14.50 % 14.50 % 19.08 % 13.74 % 20.61 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
56
จำนวน(คน) 3 2 11 3 11 26
ร้อยละ 5.36 % 3.57 % 19.64 % 5.36 % 19.64 % 46.43 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 224 คน
จำนวน(คน) 34 25 40 30 31 64
ร้อยละ 15.18 % 11.16 % 17.86 % 13.39 % 13.84 % 28.57 %

168 : 31 , 23 , 29 , 27 , 20 , 38...18.45 , 13.69 , 17.26 , 16.07 , 11.90 , 22.62 = 130 : 77.38
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 224 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 160 คน คิดเป็นร้อยละ 71.43%

Powered By www.thaieducation.net