โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 8 4 10 2 4 9
ร้อยละ 21.62 % 10.81 % 27.03 % 5.41 % 10.81 % 24.32 %
ระดับประถมศึกษา
131
จำนวน(คน) 23 19 18 23 18 30
ร้อยละ 17.56 % 14.50 % 13.74 % 17.56 % 13.74 % 22.90 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
56
จำนวน(คน) 5 3 10 3 9 26
ร้อยละ 8.93 % 5.36 % 17.86 % 5.36 % 16.07 % 46.43 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 224 คน
จำนวน(คน) 36 26 38 28 31 65
ร้อยละ 16.07 % 11.61 % 16.96 % 12.50 % 13.84 % 29.02 %

168 : 31 , 23 , 28 , 25 , 22 , 39...18.45 , 13.69 , 16.67 , 14.88 , 13.10 , 23.21 = 129 : 76.79
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 224 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 159 คน คิดเป็นร้อยละ 70.98%

Powered By www.thaieducation.net