โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 8 1 2 1 2 24
ร้อยละ 21.05 % 2.63 % 5.26 % 2.63 % 5.26 % 63.16 %
ระดับประถมศึกษา
137
จำนวน(คน) 14 18 20 11 15 59
ร้อยละ 10.22 % 13.14 % 14.60 % 8.03 % 10.95 % 43.07 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
58
จำนวน(คน) 7 3 10 3 10 25
ร้อยละ 12.07 % 5.17 % 17.24 % 5.17 % 17.24 % 43.10 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 233 คน
จำนวน(คน) 29 22 32 15 27 108
ร้อยละ 12.45 % 9.44 % 13.73 % 6.44 % 11.59 % 46.35 %

175 : 22 , 19 , 22 , 12 , 17 , 83...12.57 , 10.86 , 12.57 , 6.86 , 9.71 , 47.43 = 92 : 52.57
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 233 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 125 คน คิดเป็นร้อยละ 53.65%

Powered By www.thaieducation.net