โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 10 11 0 5 8 4
ร้อยละ 26.32 % 28.95 % 0.00 % 13.16 % 21.05 % 10.53 %
ระดับประถมศึกษา
137
จำนวน(คน) 14 22 19 10 15 57
ร้อยละ 10.22 % 16.06 % 13.87 % 7.30 % 10.95 % 41.61 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
58
จำนวน(คน) 10 5 10 5 8 20
ร้อยละ 17.24 % 8.62 % 17.24 % 8.62 % 13.79 % 34.48 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 233 คน
จำนวน(คน) 34 38 29 20 31 81
ร้อยละ 14.59 % 16.31 % 12.45 % 8.58 % 13.30 % 34.76 %

175 : 24 , 33 , 19 , 15 , 23 , 61...13.71 , 18.86 , 10.86 , 8.57 , 13.14 , 34.86 = 114 : 65.14
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 233 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 152 คน คิดเป็นร้อยละ 65.24%

Powered By www.thaieducation.net