โรงเรียนวัดขนาน (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 0 1 2 0 0 31
ร้อยละ 0.00 % 2.94 % 5.88 % 0.00 % 0.00 % 91.18 %
ระดับประถมศึกษา
142
จำนวน(คน) 7 10 14 0 0 111
ร้อยละ 4.93 % 7.04 % 9.86 % 0.00 % 0.00 % 78.17 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 176 คน
จำนวน(คน) 7 11 16 0 0 142
ร้อยละ 3.98 % 6.25 % 9.09 % 0.00 % 0.00 % 80.68 %

176 : 7 , 11 , 16 , 0 , 0 , 142...3.98 , 6.25 , 9.09 , 0.00 , 0.00 , 80.68 = 34 : 19.32
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 176 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 19.32%

Powered By www.thaieducation.net