โรงเรียนวัดขนาน (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 กำลังทำข้อมูล #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
47
จำนวน(คน) 1 3 1 1 1 40
ร้อยละ 2.13 % 6.38 % 2.13 % 2.13 % 2.13 % 85.11 %
ระดับประถมศึกษา
142
จำนวน(คน) 7 3 7 4 7 114
ร้อยละ 4.93 % 2.11 % 4.93 % 2.82 % 4.93 % 80.28 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 189 คน
จำนวน(คน) 8 6 8 5 8 154
ร้อยละ 4.23 % 3.17 % 4.23 % 2.65 % 4.23 % 81.48 %

189 : 8 , 6 , 8 , 5 , 8 , 154...4.23 , 3.17 , 4.23 , 2.65 , 4.23 , 81.48 = 35 : 18.52ยังไม่ได้ยืนยัน
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 189 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 18.52%

Powered By www.thaieducation.net