โรงเรียนวัดขนาน (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 กำลังทำข้อมูล #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
47
จำนวน(คน) 1 6 1 3 2 34
ร้อยละ 2.13 % 12.77 % 2.13 % 6.38 % 4.26 % 72.34 %
ระดับประถมศึกษา
142
จำนวน(คน) 10 8 10 7 10 97
ร้อยละ 7.04 % 5.63 % 7.04 % 4.93 % 7.04 % 68.31 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 189 คน
จำนวน(คน) 11 14 11 10 12 131
ร้อยละ 5.82 % 7.41 % 5.82 % 5.29 % 6.35 % 69.31 %

189 : 11 , 14 , 11 , 10 , 12 , 131...5.82 , 7.41 , 5.82 , 5.29 , 6.35 , 69.31 = 58 : 30.69ยังไม่ได้ยืนยัน
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 189 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 58 คน คิดเป็นร้อยละ 30.69%

Powered By www.thaieducation.net