โรงเรียนวัดขนาน (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
51
จำนวน(คน) 1 4 2 1 4 39
ร้อยละ 1.96 % 7.84 % 3.92 % 1.96 % 7.84 % 76.47 %
ระดับประถมศึกษา
142
จำนวน(คน) 13 9 16 10 9 85
ร้อยละ 9.15 % 6.34 % 11.27 % 7.04 % 6.34 % 59.86 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 193 คน
จำนวน(คน) 14 13 18 11 13 124
ร้อยละ 7.25 % 6.74 % 9.33 % 5.70 % 6.74 % 64.25 %

193 : 14 , 13 , 18 , 11 , 13 , 124...7.25 , 6.74 , 9.33 , 5.70 , 6.74 , 64.25 = 69 : 35.75
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 193 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 69 คน คิดเป็นร้อยละ 35.75%

Powered By www.thaieducation.net