โรงเรียนวัดขนาน (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
47
จำนวน(คน) 2 10 3 5 3 24
ร้อยละ 4.26 % 21.28 % 6.38 % 10.64 % 6.38 % 51.06 %
ระดับประถมศึกษา
142
จำนวน(คน) 14 13 15 11 15 74
ร้อยละ 9.86 % 9.15 % 10.56 % 7.75 % 10.56 % 52.11 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 189 คน
จำนวน(คน) 16 23 18 16 18 98
ร้อยละ 8.47 % 12.17 % 9.52 % 8.47 % 9.52 % 51.85 %

189 : 16 , 23 , 18 , 16 , 18 , 98...8.47 , 12.17 , 9.52 , 8.47 , 9.52 , 51.85 = 91 : 48.15
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 189 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 91 คน คิดเป็นร้อยละ 48.15%

Powered By www.thaieducation.net