โรงเรียนบ้านห้วยรื่น (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
42
จำนวน(คน) 4 7 3 3 1 24
ร้อยละ 9.52 % 16.67 % 7.14 % 7.14 % 2.38 % 57.14 %
ระดับประถมศึกษา
69
จำนวน(คน) 6 3 9 3 0 48
ร้อยละ 8.70 % 4.35 % 13.04 % 4.35 % 0.00 % 69.57 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 111 คน
จำนวน(คน) 10 10 12 6 1 72
ร้อยละ 9.01 % 9.01 % 10.81 % 5.41 % 0.90 % 64.86 %

111 : 10 , 10 , 12 , 6 , 1 , 72...9.01 , 9.01 , 10.81 , 5.41 , 0.90 , 64.86 = 39 : 35.14
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 111 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 39 คน คิดเป็นร้อยละ 35.14%

Powered By www.thaieducation.net