โรงเรียนวัดใหม่ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 1 1 2 1 0 14
ร้อยละ 5.26 % 5.26 % 10.53 % 5.26 % 0.00 % 73.68 %
ระดับประถมศึกษา
62
จำนวน(คน) 4 2 8 1 0 47
ร้อยละ 6.45 % 3.23 % 12.90 % 1.61 % 0.00 % 75.81 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 81 คน
จำนวน(คน) 5 3 10 2 0 61
ร้อยละ 6.17 % 3.70 % 12.35 % 2.47 % 0.00 % 75.31 %

81 : 5 , 3 , 10 , 2 , 0 , 61...6.17 , 3.70 , 12.35 , 2.47 , 0.00 , 75.31 = 20 : 24.69
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 81 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 24.69%

Powered By www.thaieducation.net