โรงเรียนวัดใหม่ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 0 1 2 2 0 21
ร้อยละ 0.00 % 3.85 % 7.69 % 7.69 % 0.00 % 80.77 %
ระดับประถมศึกษา
58
จำนวน(คน) 0 4 1 8 0 45
ร้อยละ 0.00 % 6.90 % 1.72 % 13.79 % 0.00 % 77.59 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 84 คน
จำนวน(คน) 0 5 3 10 0 66
ร้อยละ 0.00 % 5.95 % 3.57 % 11.90 % 0.00 % 78.57 %

84 : 0 , 5 , 3 , 10 , 0 , 66...0.00 , 5.95 , 3.57 , 11.90 , 0.00 , 78.57 = 18 : 21.43
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 84 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 21.43%

Powered By www.thaieducation.net