โรงเรียนบ้านนาใหญ่ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 5 7 2 2 0 14
ร้อยละ 16.67 % 23.33 % 6.67 % 6.67 % 0.00 % 46.67 %
ระดับประถมศึกษา
52
จำนวน(คน) 0 1 4 3 2 42
ร้อยละ 0.00 % 1.92 % 7.69 % 5.77 % 3.85 % 80.77 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 82 คน
จำนวน(คน) 5 8 6 5 2 56
ร้อยละ 6.10 % 9.76 % 7.32 % 6.10 % 2.44 % 68.29 %

82 : 5 , 8 , 6 , 5 , 2 , 56...6.10 , 9.76 , 7.32 , 6.10 , 2.44 , 68.29 = 26 : 31.71
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 82 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 31.71%

Powered By www.thaieducation.net