โรงเรียนบ้านนาใหญ่ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 0 1 0 1 0 26
ร้อยละ 0.00 % 3.57 % 0.00 % 3.57 % 0.00 % 92.86 %
ระดับประถมศึกษา
52
จำนวน(คน) 3 1 3 2 0 43
ร้อยละ 5.77 % 1.92 % 5.77 % 3.85 % 0.00 % 82.69 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 80 คน
จำนวน(คน) 3 2 3 3 0 69
ร้อยละ 3.75 % 2.50 % 3.75 % 3.75 % 0.00 % 86.25 %

80 : 3 , 2 , 3 , 3 , 0 , 69...3.75 , 2.50 , 3.75 , 3.75 , 0.00 , 86.25 = 11 : 13.75
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 80 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 13.75%

Powered By www.thaieducation.net