โรงเรียนวัดควนยูง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 0 4 5 0 0 20
ร้อยละ 0.00 % 13.79 % 17.24 % 0.00 % 0.00 % 68.97 %
ระดับประถมศึกษา
75
จำนวน(คน) 6 5 6 0 0 58
ร้อยละ 8.00 % 6.67 % 8.00 % 0.00 % 0.00 % 77.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 104 คน
จำนวน(คน) 6 9 11 0 0 78
ร้อยละ 5.77 % 8.65 % 10.58 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %

104 : 6 , 9 , 11 , 0 , 0 , 78...5.77 , 8.65 , 10.58 , 0.00 , 0.00 , 75.00 = 26 : 25.00
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 104 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00%

Powered By www.thaieducation.net