โรงเรียนบ้านวังหิน (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 0 5 2 0 0 15
ร้อยละ 0.00 % 22.73 % 9.09 % 0.00 % 0.00 % 68.18 %
ระดับประถมศึกษา
55
จำนวน(คน) 7 3 11 0 0 34
ร้อยละ 12.73 % 5.45 % 20.00 % 0.00 % 0.00 % 61.82 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
36
จำนวน(คน) 2 7 9 0 0 18
ร้อยละ 5.56 % 19.44 % 25.00 % 0.00 % 0.00 % 50.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 113 คน
จำนวน(คน) 9 15 22 0 0 67
ร้อยละ 7.96 % 13.27 % 19.47 % 0.00 % 0.00 % 59.29 %

77 : 7 , 8 , 13 , 0 , 0 , 49...9.09 , 10.39 , 16.88 , 0.00 , 0.00 , 63.64 = 28 : 36.36
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 113 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 46 คน คิดเป็นร้อยละ 40.71%

Powered By www.thaieducation.net