โรงเรียนบ้านวังหิน (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 1 0 2 0 0 22
ร้อยละ 4.00 % 0.00 % 8.00 % 0.00 % 0.00 % 88.00 %
ระดับประถมศึกษา
53
จำนวน(คน) 4 2 11 0 0 36
ร้อยละ 7.55 % 3.77 % 20.75 % 0.00 % 0.00 % 67.92 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
38
จำนวน(คน) 4 0 8 0 0 26
ร้อยละ 10.53 % 0.00 % 21.05 % 0.00 % 0.00 % 68.42 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 116 คน
จำนวน(คน) 9 2 21 0 0 84
ร้อยละ 7.76 % 1.72 % 18.10 % 0.00 % 0.00 % 72.41 %

78 : 5 , 2 , 13 , 0 , 0 , 58...6.41 , 2.56 , 16.67 , 0.00 , 0.00 , 74.36 = 20 : 25.64
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 116 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 27.59%

Powered By www.thaieducation.net