โรงเรียนบ้านวังหิน (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 2 0 4 0 0 21
ร้อยละ 7.41 % 0.00 % 14.81 % 0.00 % 0.00 % 77.78 %
ระดับประถมศึกษา
52
จำนวน(คน) 8 7 9 4 0 24
ร้อยละ 15.38 % 13.46 % 17.31 % 7.69 % 0.00 % 46.15 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
37
จำนวน(คน) 2 0 6 0 0 29
ร้อยละ 5.41 % 0.00 % 16.22 % 0.00 % 0.00 % 78.38 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 116 คน
จำนวน(คน) 12 7 19 4 0 74
ร้อยละ 10.34 % 6.03 % 16.38 % 3.45 % 0.00 % 63.79 %

79 : 10 , 7 , 13 , 4 , 0 , 45...12.66 , 8.86 , 16.46 , 5.06 , 0.00 , 56.96 = 34 : 43.04
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 116 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 42 คน คิดเป็นร้อยละ 36.21%

Powered By www.thaieducation.net