โรงเรียนบ้านวังหิน (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 3 0 2 0 0 16
ร้อยละ 14.29 % 0.00 % 9.52 % 0.00 % 0.00 % 76.19 %
ระดับประถมศึกษา
63
จำนวน(คน) 5 0 10 0 0 48
ร้อยละ 7.94 % 0.00 % 15.87 % 0.00 % 0.00 % 76.19 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
40
จำนวน(คน) 2 0 6 0 0 32
ร้อยละ 5.00 % 0.00 % 15.00 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 124 คน
จำนวน(คน) 10 0 18 0 0 96
ร้อยละ 8.06 % 0.00 % 14.52 % 0.00 % 0.00 % 77.42 %

84 : 8 , 0 , 12 , 0 , 0 , 64...9.52 , 0.00 , 14.29 , 0.00 , 0.00 , 76.19 = 20 : 23.81
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 124 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 22.58%

Powered By www.thaieducation.net