โรงเรียนบ้านวังหิน (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 4 0 2 0 0 15
ร้อยละ 19.05 % 0.00 % 9.52 % 0.00 % 0.00 % 71.43 %
ระดับประถมศึกษา
63
จำนวน(คน) 5 0 7 0 0 51
ร้อยละ 7.94 % 0.00 % 11.11 % 0.00 % 0.00 % 80.95 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
40
จำนวน(คน) 2 0 8 0 0 30
ร้อยละ 5.00 % 0.00 % 20.00 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 124 คน
จำนวน(คน) 11 0 17 0 0 96
ร้อยละ 8.87 % 0.00 % 13.71 % 0.00 % 0.00 % 77.42 %

84 : 9 , 0 , 9 , 0 , 0 , 66...10.71 , 0.00 , 10.71 , 0.00 , 0.00 , 78.57 = 18 : 21.43
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 124 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 22.58%

Powered By www.thaieducation.net