โรงเรียนบ้านโคกวัด (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 1 3 3 1 1 17
ร้อยละ 3.85 % 11.54 % 11.54 % 3.85 % 3.85 % 65.38 %
ระดับประถมศึกษา
46
จำนวน(คน) 2 4 3 2 2 33
ร้อยละ 4.35 % 8.70 % 6.52 % 4.35 % 4.35 % 71.74 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 72 คน
จำนวน(คน) 3 7 6 3 3 50
ร้อยละ 4.17 % 9.72 % 8.33 % 4.17 % 4.17 % 69.44 %

72 : 3 , 7 , 6 , 3 , 3 , 50...4.17 , 9.72 , 8.33 , 4.17 , 4.17 , 69.44 = 22 : 30.56
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 72 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 30.56%

Powered By www.thaieducation.net