โรงเรียนบ้านโคกวัด (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 1 2 2 0 0 21
ร้อยละ 3.85 % 7.69 % 7.69 % 0.00 % 0.00 % 80.77 %
ระดับประถมศึกษา
46
จำนวน(คน) 1 3 1 1 1 39
ร้อยละ 2.17 % 6.52 % 2.17 % 2.17 % 2.17 % 84.78 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 72 คน
จำนวน(คน) 2 5 3 1 1 60
ร้อยละ 2.78 % 6.94 % 4.17 % 1.39 % 1.39 % 83.33 %

72 : 2 , 5 , 3 , 1 , 1 , 60...2.78 , 6.94 , 4.17 , 1.39 , 1.39 , 83.33 = 12 : 16.67
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 72 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67%

Powered By www.thaieducation.net