โรงเรียนชุมชนบ้านหน้าเขา (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 5 2 2 2 0 11
ร้อยละ 22.73 % 9.09 % 9.09 % 9.09 % 0.00 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
62
จำนวน(คน) 13 2 10 6 0 31
ร้อยละ 20.97 % 3.23 % 16.13 % 9.68 % 0.00 % 50.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 84 คน
จำนวน(คน) 18 4 12 8 0 42
ร้อยละ 21.43 % 4.76 % 14.29 % 9.52 % 0.00 % 50.00 %

84 : 18 , 4 , 12 , 8 , 0 , 42...21.43 , 4.76 , 14.29 , 9.52 , 0.00 , 50.00 = 42 : 50.00
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 84 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 42 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00%

Powered By www.thaieducation.net