โรงเรียนวัดท่ายาง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
77
จำนวน(คน) 5 0 4 0 0 68
ร้อยละ 6.49 % 0.00 % 5.19 % 0.00 % 0.00 % 88.31 %
ระดับประถมศึกษา
457
จำนวน(คน) 20 12 65 0 26 334
ร้อยละ 4.38 % 2.63 % 14.22 % 0.00 % 5.69 % 73.09 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
186
จำนวน(คน) 10 4 22 0 13 137
ร้อยละ 5.38 % 2.15 % 11.83 % 0.00 % 6.99 % 73.66 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 720 คน
จำนวน(คน) 35 16 91 0 39 539
ร้อยละ 4.86 % 2.22 % 12.64 % 0.00 % 5.42 % 74.86 %

534 : 25 , 12 , 69 , 0 , 26 , 402...4.68 , 2.25 , 12.92 , 0.00 , 4.87 , 75.28 = 132 : 24.72
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 720 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 181 คน คิดเป็นร้อยละ 25.14%

Powered By www.thaieducation.net