โรงเรียนวัดท่ายาง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
80
จำนวน(คน) 0 5 4 0 4 67
ร้อยละ 0.00 % 6.25 % 5.00 % 0.00 % 5.00 % 83.75 %
ระดับประถมศึกษา
457
จำนวน(คน) 0 29 67 0 22 339
ร้อยละ 0.00 % 6.35 % 14.66 % 0.00 % 4.81 % 74.18 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
196
จำนวน(คน) 0 15 58 0 8 115
ร้อยละ 0.00 % 7.65 % 29.59 % 0.00 % 4.08 % 58.67 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 733 คน
จำนวน(คน) 0 49 129 0 34 521
ร้อยละ 0.00 % 6.68 % 17.60 % 0.00 % 4.64 % 71.08 %

537 : 0 , 34 , 71 , 0 , 26 , 406...0.00 , 6.33 , 13.22 , 0.00 , 4.84 , 75.61 = 131 : 24.39
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 733 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 212 คน คิดเป็นร้อยละ 28.92%

Powered By www.thaieducation.net