โรงเรียนวัดท่ายาง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
81
จำนวน(คน) 0 5 4 0 4 68
ร้อยละ 0.00 % 6.17 % 4.94 % 0.00 % 4.94 % 83.95 %
ระดับประถมศึกษา
459
จำนวน(คน) 0 29 66 0 21 343
ร้อยละ 0.00 % 6.32 % 14.38 % 0.00 % 4.58 % 74.73 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
204
จำนวน(คน) 0 15 58 0 11 120
ร้อยละ 0.00 % 7.35 % 28.43 % 0.00 % 5.39 % 58.82 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 744 คน
จำนวน(คน) 0 49 128 0 36 531
ร้อยละ 0.00 % 6.59 % 17.20 % 0.00 % 4.84 % 71.37 %

540 : 0 , 34 , 70 , 0 , 25 , 411...0.00 , 6.30 , 12.96 , 0.00 , 4.63 , 76.11 = 129 : 23.89
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 744 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 213 คน คิดเป็นร้อยละ 28.63%

Powered By www.thaieducation.net