โรงเรียนวัดท่ายาง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
72
จำนวน(คน) 7 0 0 0 6 59
ร้อยละ 9.72 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 8.33 % 81.94 %
ระดับประถมศึกษา
483
จำนวน(คน) 20 0 0 17 24 422
ร้อยละ 4.14 % 0.00 % 0.00 % 3.52 % 4.97 % 87.37 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
176
จำนวน(คน) 1 0 0 0 35 140
ร้อยละ 0.57 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 19.89 % 79.55 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 731 คน
จำนวน(คน) 28 0 0 17 65 621
ร้อยละ 3.83 % 0.00 % 0.00 % 2.33 % 8.89 % 84.95 %

555 : 27 , 0 , 0 , 17 , 30 , 481...4.86 , 0.00 , 0.00 , 3.06 , 5.41 , 86.67 = 74 : 13.33
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 731 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 110 คน คิดเป็นร้อยละ 15.05%

Powered By www.thaieducation.net