โรงเรียนวัดท่ายาง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
72
จำนวน(คน) 6 0 2 4 0 60
ร้อยละ 8.33 % 0.00 % 2.78 % 5.56 % 0.00 % 83.33 %
ระดับประถมศึกษา
484
จำนวน(คน) 20 1 42 13 31 377
ร้อยละ 4.13 % 0.21 % 8.68 % 2.69 % 6.40 % 77.89 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
186
จำนวน(คน) 10 1 19 2 18 136
ร้อยละ 5.38 % 0.54 % 10.22 % 1.08 % 9.68 % 73.12 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 742 คน
จำนวน(คน) 36 2 63 19 49 573
ร้อยละ 4.85 % 0.27 % 8.49 % 2.56 % 6.60 % 77.22 %

556 : 26 , 1 , 44 , 17 , 31 , 437...4.68 , 0.18 , 7.91 , 3.06 , 5.58 , 78.60 = 119 : 21.40
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 742 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 169 คน คิดเป็นร้อยละ 22.78%

Powered By www.thaieducation.net