โรงเรียนวัดท่ายาง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
72
จำนวน(คน) 6 0 2 4 0 60
ร้อยละ 8.33 % 0.00 % 2.78 % 5.56 % 0.00 % 83.33 %
ระดับประถมศึกษา
483
จำนวน(คน) 20 1 42 13 31 376
ร้อยละ 4.14 % 0.21 % 8.70 % 2.69 % 6.42 % 77.85 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
186
จำนวน(คน) 10 1 19 2 19 135
ร้อยละ 5.38 % 0.54 % 10.22 % 1.08 % 10.22 % 72.58 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 741 คน
จำนวน(คน) 36 2 63 19 50 571
ร้อยละ 4.86 % 0.27 % 8.50 % 2.56 % 6.75 % 77.06 %

555 : 26 , 1 , 44 , 17 , 31 , 436...4.68 , 0.18 , 7.93 , 3.06 , 5.59 , 78.56 = 119 : 21.44
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 741 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 170 คน คิดเป็นร้อยละ 22.94%

Powered By www.thaieducation.net