โรงเรียนวัดท่ายาง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
68
จำนวน(คน) 6 0 5 0 0 57
ร้อยละ 8.82 % 0.00 % 7.35 % 0.00 % 0.00 % 83.82 %
ระดับประถมศึกษา
488
จำนวน(คน) 15 0 37 0 30 406
ร้อยละ 3.07 % 0.00 % 7.58 % 0.00 % 6.15 % 83.20 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
189
จำนวน(คน) 11 8 20 0 13 137
ร้อยละ 5.82 % 4.23 % 10.58 % 0.00 % 6.88 % 72.49 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 745 คน
จำนวน(คน) 32 8 62 0 43 600
ร้อยละ 4.30 % 1.07 % 8.32 % 0.00 % 5.77 % 80.54 %

556 : 21 , 0 , 42 , 0 , 30 , 463...3.78 , 0.00 , 7.55 , 0.00 , 5.40 , 83.27 = 93 : 16.73
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 745 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 145 คน คิดเป็นร้อยละ 19.46%

Powered By www.thaieducation.net