โรงเรียนบ้านกรุงหยันใต้ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 2 1 1 0 0 35
ร้อยละ 5.13 % 2.56 % 2.56 % 0.00 % 0.00 % 89.74 %
ระดับประถมศึกษา
66
จำนวน(คน) 7 3 5 3 0 48
ร้อยละ 10.61 % 4.55 % 7.58 % 4.55 % 0.00 % 72.73 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 105 คน
จำนวน(คน) 9 4 6 3 0 83
ร้อยละ 8.57 % 3.81 % 5.71 % 2.86 % 0.00 % 79.05 %

105 : 9 , 4 , 6 , 3 , 0 , 83...8.57 , 3.81 , 5.71 , 2.86 , 0.00 , 79.05 = 22 : 20.95
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 105 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 20.95%

Powered By www.thaieducation.net