โรงเรียนบ้านกรุงหยันใต้ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 2 1 1 0 0 37
ร้อยละ 4.88 % 2.44 % 2.44 % 0.00 % 0.00 % 90.24 %
ระดับประถมศึกษา
61
จำนวน(คน) 9 3 2 3 0 44
ร้อยละ 14.75 % 4.92 % 3.28 % 4.92 % 0.00 % 72.13 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 102 คน
จำนวน(คน) 11 4 3 3 0 81
ร้อยละ 10.78 % 3.92 % 2.94 % 2.94 % 0.00 % 79.41 %

102 : 11 , 4 , 3 , 3 , 0 , 81...10.78 , 3.92 , 2.94 , 2.94 , 0.00 , 79.41 = 21 : 20.59
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 102 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 20.59%

Powered By www.thaieducation.net