โรงเรียนบ้านกรุงหยันใต้ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
47
จำนวน(คน) 4 7 1 4 0 31
ร้อยละ 8.51 % 14.89 % 2.13 % 8.51 % 0.00 % 65.96 %
ระดับประถมศึกษา
58
จำนวน(คน) 9 8 5 6 0 30
ร้อยละ 15.52 % 13.79 % 8.62 % 10.34 % 0.00 % 51.72 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 105 คน
จำนวน(คน) 13 15 6 10 0 61
ร้อยละ 12.38 % 14.29 % 5.71 % 9.52 % 0.00 % 58.10 %

105 : 13 , 15 , 6 , 10 , 0 , 61...12.38 , 14.29 , 5.71 , 9.52 , 0.00 , 58.10 = 44 : 41.90
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 105 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 44 คน คิดเป็นร้อยละ 41.90%

Powered By www.thaieducation.net