โรงเรียนบ้านกรุงหยันใต้ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
47
จำนวน(คน) 5 7 1 5 0 29
ร้อยละ 10.64 % 14.89 % 2.13 % 10.64 % 0.00 % 61.70 %
ระดับประถมศึกษา
58
จำนวน(คน) 11 8 5 7 0 27
ร้อยละ 18.97 % 13.79 % 8.62 % 12.07 % 0.00 % 46.55 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 105 คน
จำนวน(คน) 16 15 6 12 0 56
ร้อยละ 15.24 % 14.29 % 5.71 % 11.43 % 0.00 % 53.33 %

105 : 16 , 15 , 6 , 12 , 0 , 56...15.24 , 14.29 , 5.71 , 11.43 , 0.00 , 53.33 = 49 : 46.67
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 105 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 49 คน คิดเป็นร้อยละ 46.67%

Powered By www.thaieducation.net