โรงเรียนบ้านบางตะเภา (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
79
จำนวน(คน) 3 21 7 0 1 47
ร้อยละ 3.80 % 26.58 % 8.86 % 0.00 % 1.27 % 59.49 %
ระดับประถมศึกษา
297
จำนวน(คน) 16 12 37 1 0 231
ร้อยละ 5.39 % 4.04 % 12.46 % 0.34 % 0.00 % 77.78 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
103
จำนวน(คน) 5 8 10 0 1 79
ร้อยละ 4.85 % 7.77 % 9.71 % 0.00 % 0.97 % 76.70 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 479 คน
จำนวน(คน) 24 41 54 1 2 357
ร้อยละ 5.01 % 8.56 % 11.27 % 0.21 % 0.42 % 74.53 %

376 : 19 , 33 , 44 , 1 , 1 , 278...5.05 , 8.78 , 11.70 , 0.27 , 0.27 , 73.94 = 98 : 26.06
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 479 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 122 คน คิดเป็นร้อยละ 25.47%

Powered By www.thaieducation.net